โต๊ะจีนสุรินทร์

ผลงานบางส่วนในการจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่