โต๊ะจีนชัยภูมิ

ผลงานบางส่วนในการจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่