โต๊ะจีนขอนแก่น

ผลงานบางส่วนในการจัดโต๊ะจีน นอกสถานที่